การย้ายผู้ให้บริการ Hosting (พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์)
การย้ายผู้ให้บริการ Hosting (พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์)

Hosting คือ พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ หากต้องการมีเว็บไซต์ นอกจากต้องจดชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ยังต้องเช่า Hosting เพื่อเก็บเว็บไซต์ด้วย และหากต้องการใช้งานอีเมล์ที่ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนด้วย เช่น contact@baanwebsite.com Hosting จะเป็นตัวที่เก็บอีเมล์ต่างๆ เหล่านี้ด้วยวิธีการย้าย
1. ติดต่อขอเช่า Hosting ใหม่ เมื่อได้แล้ว จะมี Name Server ของ Hosting นั้นมาด้วย เช่น
    NS19.SCI-NANO.COM
    NS20.SCI-NANO.COM

2. แจ้งผู้ให้บริการโดเมน เพื่อขอให้ชี้โดเมนไปที่ Hosting ใหม่ โดยส่ง Name Server ไปด้วย

หลังจากชื้ Name Server แล้ว จะต้องรอ Update DNS ประมาณ 24-48 ชั่วโมง การชี้จึงจะสมบูรณ์ อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ISP แต่ละราย แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง