กรณีโดเมนหมดอายุแล้ว
กรณีโดเมนหมดอายุแล้ว

กรณีโดเมนหมดอายุแล้ว

หากต้องการต่ออายุ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 หมดอายุแล้วแต่ ไม่เกิน 35 วัน สามารถต่ออายุได้ แต่จะมีค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท

กรณีที่ 2 หมดอายุแล้ว เกิน 35 วัน โดเมนจะถูกลบอย่างถาวร ต้องรอให้ครบ 1 ปี จึงจะสามารถจดชื่อเดิมได้

หมายเหตุ วันที่โดเมนหมดอายุ จะสามารถใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้น