ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามคำแหง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามคำแหง

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กายภาพบำบัด อัมพฤกษ์ อัมพาต
ทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานพยาบาลและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล ทั้งด้านการเป็นอยู่ กิจวัตร
ประจำวันทั่วไป และทางด้านการบริบาลดูแลสุขภาพ เช่น กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู สำหรับครอบครัวที่อาจขาดบุคคลที่จะสามารถให้การดูแลได้ผู้สูงอายุและ บุคคลที่ท่านรักจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพยาบาล และบริการด้วยความรักความอบอุ่นเสมือนบุคคล ในครอบครัวเดียวกัน บริการที่ท่านจะได้รับ เช่น ตลอดเวลา การให้อาหารทางสายยาง เจาะคอดูดเสมหะ สายสวน ปัสสาวะ ล้างไตทางหน้าท้อง การดูแลร่างกายและจิตใจ การดูแลกิจวัตรความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามคำแหง ของทางเราได้

http://www.pvhnursinghome.com